بررسی صحت عملکرد سایت و تاثیر آن بر حوزه های اجتماعی